ALGEMENE PRINCIPES

Over deze Privacyverklaring  

Dit is de privacyverklaring van J&M Catering Services N.V. ─ gevestigd te 2627 Schelle, Boomse Steenweg 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder nummer 0477.453.971 ─ en tevens van al haar dochterondernemingen (Silverspoon BV, Kasteel van Brasschaat NV en Flinckheuvel BV), hierna allen te noemen “J&M Catering”.

Dit betekent dat als in deze privacyverklaring “J&M Catering”, “wij”, “ons” of “onze” gebruikt wordt, bedoeld en verwezen wordt naar J&M Catering NV en haar dochterondernemingen.

J&M Catering respecteert jouw recht op privacy. Deze privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonsgegevens over jou verzamelen, delen en gebruiken, en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen wat onze opvattingen zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe wij deze zullen behandelen. 

Doel van deze privacyverklaring  

In deze privacyverklaring lees je, hoe J&M Catering jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als je die gegevens aan ons verstrekt, of als je gebruik maakt van één van de websites van J&M Catering. Hiertoe horen óók ─ en het is dus niet beperkt tot ─ de gegevens die je verstrekt als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief, een product of dienst koopt, deelneemt aan een enquête, meedoet aan een wedstrijd of solliciteert voor een functie binnen J&M Catering. 

Het is belangrijk dat je deze privacyverklaring leest, samen met alle andere informatie die wij bij specifieke gelegenheden kunnen geven wanneer wij persoonsgegevens over je verzamelen of verwerken. Want op die manier ben je volledig op de hoogte van hoe en waarom wij jouw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere informatie, die wij in specifieke omstandigheden kunnen verstrekken. Deze privacyverklaring is dus niet om de andere informatie te vervangen.   

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?  

Gelet op de toepasselijke wetgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens, is J&M Catering de “verwerkingsverantwoordelijke” wat betreft jouw persoonsgegevens. Wij zijn primair verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens, en het waarborgen van een goede bescherming daarvan.  

Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn om te beslissen hoe wij persoonlijke informatie over je bewaren en gebruiken. Op grond van de wetgeving zijn wij verplicht je in kennis te stellen van de informatie die is opgenomen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring, en de informatie daarin, maakt geen deel uit van enige overeenkomst die wij met je zouden hebben. Wij kunnen deze privacyverklaring mede daarom te allen tijde bijwerken. Indien dat redelijkerwijs mogelijk is, zullen wij je een gewijzigde versie sturen, of wij zorgen ervoor dat je de gewijzigde privacyverklaring kan raadplegen. 

Contact opnemen  

Het is belangrijk dat je deze privacyverklaring leest en bewaart, samen met alle andere informatie die wij je bij specifieke gelegenheden kunnen geven wanneer wij persoonlijke informatie over je verzamelen of verwerken. Zo kan je altijd teruglezen en weten, hoe en waarom wij je gegevens gebruiken, en wat jouw rechten zijn volgens de wetgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over jouw wettelijke rechten, kun je contact opnemen via de onderstaande gegevens:   

Naam:                          J&M Catering NV 

Emailadres:                   gdpr@compas-group.be

Adres:                           Boomse Steenweg 28, 2627 Schelle

 

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Gegevensbeveiliging  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt.  

Bovendien beperken wij de toegang tot jouw persoonsgegevens strikt tot die werknemers en andere derden die van deze gegevens op de hoogte moeten zijn om de transactie waarbij wij beiden betrokken zijn, mogelijk te maken. Zij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons verwerken en zij zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.  

Hoewel wij de controle hebben over onze eigen gegevensomgeving, is de overdracht van informatie via het internet helaas niet altijd volledig veilig. Het beleid van onze organisatie is erop gericht persoonsgegevens alleen gecodeerd te verzenden.   

Dit maakt het zo veilig mogelijk, maar het is nog steeds niet volledig veilig. Je dient je ervan bewust te zijn dat indien je ons iets in een niet-gecodeerd formaat stuurt, wij niet in staat zullen zijn het te beveiligen totdat het veilig ons netwerk is binnengekomen. Als zodanig is elke verzending op je eigen risico. Wij hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens te behandelen en zullen jou en alle toepasselijke regelgevende instanties op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn en in een formaat en binnen de termijnen die door de toepasselijke regelgevende instantie of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden voorgeschreven.  

Voor zover van toepassing raden wij je aan een wachtwoord te kiezen dat uniek is voor onze dienst. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Deel dit wachtwoord niet met iemand anders. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofde transacties die via onze dienst worden uitgevoerd wanneer de gegevens van de gebruiker zijn gecompromitteerd.  

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten inzake de bescherming van je persoonsgegevens:  

  • Recht op inzage. Dit is het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we van je verwerken. 
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te wijzigen. Het kan zijn dat wij de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die je ons verstrekt.
  • Recht op vergetelheid. Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden. Hiermee kan je ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer je van mening bent dat wij geen gerechtvaardigde reden hebben om deze te blijven verwerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer je met succes gebruik hebt gemaakt van jouw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer wij jouw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij zullen niet altijd verplicht zijn om volledig te voldoen aan jouw verzoek om gegevens te wissen indien daar specifieke juridische redenen voor zijn. 
  • Recht op bezwaar. Tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar hebben omdat je van mening bent dat dit van invloed is op jouw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om jouw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden. 
  • Recht op beperking van de verwerking. Met dit recht kun je ons vragen om minder gegevens te verwerken of het verwerken van gegevens op te schorten: (a) als je wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar je niet wilt dat wij ze wissen; (c) als je wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij ze niet langer nodig, omdat je ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of (d) als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van jouw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om ze te gebruiken.
  • Recht op gegevensoverdracht. Dit geeft je het recht om persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Wij zullen jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, machine leesbaar formaat beschikbaar stellen. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor je ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven ze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met je te sluiten. Dit recht is onderhevig aan eventuele dwingende wettelijke, boekhoudkundige en rapportagerechten die wij zouden kunnen hebben om kopieën van jouw gegevens te bewaren. 
  • Recht op intrekken toestemming. Wanneer wij toestemming hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat je de toestemming introk. Als je de toestemming intrekt, kan het zijn dat wij je bepaalde producten of diensten niet meer kunnen leveren. 

Indien je één van de hierboven genoemde rechten wenst uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via gdpr@compass-group.be.   

Hoe krijg je toegang tot jouw persoonsgegevens

Je hoeft geen vergoeding te betalen voor de toegang tot jouw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen indien je verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan jouw verzoek te voldoen.  

Het is mogelijk dat wij je om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen jouw identiteit te bevestigen en jouw recht op toegang tot jouw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van je andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet bekendgemaakt worden aan personen die geen recht hebben op de ontvangst ervan. Wij kunnen ook contact met je opnemen om je om nadere informatie te vragen in verband met je verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.  

Wij proberen alle gerechtvaardigde verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Als jouw verzoek bijzonder complex is, of je meerdere verzoeken hebt ingediend, kan het langer duren. Wij zullen je in dat geval op de hoogte brengen. 

Hoe kun je een klacht indienen? 

Je hebt het recht om bij een autoriteit persoonsgegevens een klacht in te dienen over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens door ons. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je lokale autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens. Contactgegevens voor autoriteiten persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar. 

Wij zouden echter graag de kans krijgen om jouw problemen op te lossen voordat je je tot de autoriteiten wendt; neem daarom in eerste instantie contact met ons op. 

Naam:                          J&M Catering NV 

Emailadres:                   gdpr@compas-group.be

Adres:                           Boomse Steenweg 28, 2627 Schelle

Contact

Let us be your secret ingredient.

Voor elk evenement maken we graag een voorstel op maat. Contacteer ons via onderstaand
contactformulier en één van onze sales executives contacteert u spoedig om uw wensen te bespreken.

Vertel ons meer over jou!

Welke gelegenheid mogen we voor u ondersteunen? Het huwelijk van uw dromen, bedrijfsevenement of beurs.

Vertel ons meer over uw evenement!

Zoekt u enkel een cateraar of mogen we meedenken over decoratie & beleving? We nodigen u graag uit voor een gesprek.

Vertel ons meer over uw droomlocatie!

Zoekt u nog een geschikte locatie voor uw feest? We begeleiden u graag in dit traject.

J&M Catering Services NV

info@jmcatering.be – tel: 03/877 88.10 – Boomsesteenweg 28 2627 Schelle
BE 0447453971

Privacy Policy

Contact